نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای احسان خرمشاهی

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای احسان خرمشاهی


 
موضوع سخنرانی: 
 
 ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون سیستم های نقشه برداری موبایل بر پایه دوربین های مرکب
 
زمان: روز دوشنبه 02دی ماه 1398، ساعت 13:00
 
مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی واقع در طبقه 2-