اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیم سال دوم 1400-1399 (3992)

اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیم سال دوم 1400-1399 (3992)


اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیم سال دوم 1400-1399 (3992)

به آگاهی دانشجویان گرامی که متقاضی تمدید سنوات تحصیلی درنیم سال دوم 1400-1399 هستند می رساند نسبت به بارگذاری فرمهای مربوطه با امضای دانشجو واستاد راهنما تا تاریخ 25/09/1399 به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- دانشجویان کارشناسی ارشد(ترم های پنجم وششم)  ودکتری(ترم های نهم ،دهم ویازدهم)

  • تهیه وتکمیل فرم های تمدید سنوات وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با امضای دانشجو و استاد راهنما
  • تهیه کارنامه کلی ازسامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش- کارنامه- کارنامه کلی)
  • بارگذاری فرمها در سیستم جامع آموزش (پیشخوان –بررسی مسائل آموزشی ) با امضای دانشجو و استاد راهنما

2- دانشجویان دکتری ترم دوازدهم و بالاتر 

  • تهیه و تکمیل کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران (قابل دسترسی از سایت دانشکده وسامانه گلستان ) با امضای دانشجو و استاد راهنما
  • تهیه وتکمیل فرم گزارش پیشرفت مرحله ای رساله
  •  تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش-کارنامه-کارنامه کلی)
  • بارگذاری کاربرگ وفرم پیشرفت وکارنامه در پیشخوان خدمت سامانه گلستان(پیشخوان-بررسی مسائل آموزشی) با امضای دانشجو واستاد راهنما 

به علت شرایط کرونایی کنونی نیازی به مراجعه به دانشکده نمی باشد وبارگذاری برگه ها در سیستم جامع آموزش تنها با امضای دانشجو واستاد راهنمای مربوطه کفایت می کند.

 

آدرس کوتاه :