آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه تمدید سنوات نیم سال ۴۰۱۲

شناسه : 132123747

اطلاعیه تمدید سنوات نیم سال ۴۰۱۲


 

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری 

  نیم سال دوم1402-1401 (4012)

به آگاهی دانشجویان گرامی که متقاضی تمدید سنوات تحصیلی در نیم سال دوم1402-1401 (4012)هستند می رساند نسبت به بارگذاری فرمهای مربوطه با امضای دانشجو واستاد راهنما ومعاونت آموزشی تا تاریخ 15/09/1401 به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- دانشجویان کارشناسی ارشد(ترم های پنجم وششم)  ودکتری(ترم های نهم ،دهم ویازدهم)

- تهیه وتکمیل فرم های تمدید سنوات وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با امضای دانشجو و استاد راهنما

- تهیه کارنامه کلی ازسامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش- کارنامه- کارنامه کلی)

- بارگذاری فرمها ی امضا شده در سیستم جامع آموزش (پیشخوان – بررسی مسائل آموزشی- کمیسیون موارد خاص 149 )

2- دانشجویان دکتری ترم دوازدهم

- تهیه و تکمیل کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران (قابل دسترسی از سایت دانشکده وسامانه گلستان ) با امضای دانشجو

- تهیه وتکمیل فرم های تمدید سنوات وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با امضای دانشجو و استاد راهنما

- تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش-کارنامه-کارنامه کلی)

- بارگذاری فرمها ی امضا شده در سیستم جامع آموزش (پیشخوان – بررسی مسائل آموزشی- کمیسیون موارد خاص 149 )

3- دانشجویان ارشد ترم هفتم ودکترای ترم سیزدهم وبالاتر

- تهیه و تکمیل فرم تمدید سنوات (ارشد)وبرای دانشجویان دکترا کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران (قابل دسترسی از سایت دانشکده وسامانه گلستان ) با امضای دانشجو

- تهیه وتکمیل فرم های تمدید سنوات وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با امضای دانشجو و استاد راهنما

- تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش-کارنامه-کارنامه کلی)

- نامه استاد راهنما درباره وضعیت مقالات (دانشجویان دکترا)وزمان تقریبی دفاع(دانشجویان ارشد ودکترا)

- گوهی چاپ یا پذیرش مقالات(دانشجویان دکترا)

- مدارک مربوط به نظام وظیفه(کارت پایان خدمت یا معافیت)درصورت وجود

- بارگذاری فرمها ی امضا شده در سیستم جامع آموزش (پیشخوان – بررسی مسائل آموزشی- کمیسیون موارد خاص 149 )

 

 کلیه فرمهای مورد نیاز درسایت دانشکده در دسترس است.

 

 تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری واطلاعات مکانی

آدرس کوتاه :