برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 130127980

اطلاعیه جلسه دفاعیه پایان نامه کارشنارسی ارشدخانم زهرا منافی


دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری – ژئودزی با عنوان "طبقه‌بندی مشاهدات سری‌های زمانی تداخل‌سنجی راداری براساس مدل کینماتیک آنها با استفاده از آزمون‌های فرض آماری"

جلسه دفاعیه پایان­‌نامه کارشناسی‌­ارشد خانم زهرا منافی دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری – ژئودزی با عنوان "طبقه‌بندی مشاهدات سری‌های زمانی تداخل‌سنجی راداری براساس مدل کینماتیک آنها با استفاده از آزمون‌های فرض آماری" در روز ‌شنبه مورخ 1401/05/08 راس ساعت 10 صبح برگزار می­‌گردد.

 

آدرس کوتاه :