برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 129607099

اطلاعیه جلسه دفاعیه پایان نامه کارشنارسی ارشد آقای شایان کمالی لیما


دانشجوی مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی با عنوان "مدلسازی محلی میدان ثقل زمین به‌روش کالوکیشن کمترین مربعات با فرض ناهمسان‌گردی تابع کوواریانس، مورد مطالعه: ایران"

جلسه دفاعیه پایان­‌نامه کارشناسی­‌ارشد آقای شایان کمالی لیما دانشجوی مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی با عنوان "مدلسازی محلی میدان ثقل زمین به‌روش کالوکیشن کمترین مربعات با فرض ناهمسان‌گردی تابع کوواریانس، مورد مطالعه: ایران" در روز ‌سه‌شنبه مورخ 1401/04/14 راس ساعت 16 برگزار می­‌گردد.

 

آدرس کوتاه :