برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 130863082

اطلاعیه جلسه دفاعیه پایان نامه کارشنارسی ارشد سرکار خانم مهکامه قاسمی


دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – ژئودزی با عنوان "بهبود مدلسازی محلی میدان ثقل به روش کالوکیشن کمترین مربعات با استفاده از مدل‌های آنومالی دانسیته، مطالعه موردی: ایران"

جلسه دفاعیه پایان­‌نامه کارشناسی‌­ارشد خانم مهکامه قاسمی دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری ژئودزی با عنوان "بهبود مدلسازی محلی میدان ثقل به روش کالوکیشن کمترین مربعات با استفاده از مدل‌های آنومالی دانسیته، مطالعه موردی: ایران" در روز ‌چهارشنبه مورخ 1401/06/16 راس ساعت 14 برگزار می­‌گردد.

 

 

آدرس کوتاه :