آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه مصاحبه های دکترا نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۱ در رشته مهندسی نقشه برداری

شناسه : 127959412

اطلاعیه مصاحبه های دکترا نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۱ در رشته مهندسی نقشه برداری


مصاحبه های  دکترا نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۱ در رشته مهندسی نقشه برداری (گرایش های ژئودزی، فتوگرامتری، سنجش ازدور و سیستم های اطلاعات مکانی)  در زمان های اعلام شده در جدول پیوست برگزار می‌گردد.

 

جدول مصاحبه دکترای  نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۱

(دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی)

ردیف

نام دانشکده

رشته تحصیلی

روز و ساعت

مکان مصاحبه

توضیحات

1

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

مهندسی
 نقشه برداری - ژئودزی

چهارشنبه ۱۸ خرداد
۹ تا ۱۲

دفتر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

 

2

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

مهندسی

نقشه برداری - فتوگرامتری

دوشنبه ۲۳

خرداد
۹ تا ۱۶

دفتر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

 

3

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

مهندسی

نقشه برداری  

سنجش ازدور

دوشنبه ۲۳

خرداد
۹ تا ۱۶

دفتر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

 

 

4

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

مهندسی

 نقشه برداری
سیستم اطلاعات مکانی

دوشنبه ۲۳

خرداد
۹ تا ۱۶

دفتر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

 


 

 

آدرس کوتاه :