نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی بازنشسته

اعضای هیات علمی بازنشسته


Bidaghi

سیده فریبا عظیمی (بازنشسته)

کارشناس امور مالی (از سال 1393 تا اسفند 1400)

نباتی

اکبر عطائیه (بازنشسته)

کارشناس آزمایشگاه

Bidaghi

 نادر سرداری خطبه سرا (بازنشسته)

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی (از سال 1379 تا 1395)

نباتی

ابراهیم عزیز زاده (بازنشسته)

مسئول آزمایشگاه و انبار (از سال 1379 تا شهریور 1393)

ایمن ارشادی سعیده

فاطمه سلیمانی

مسئول آموزش ( از شهریور 1395 تا آبان ماه 1397)

َAzimi

رحیم شیرمحمد (مرحوم)

همکاری در امور خدمات ( از سال 1392 تا 1400 )

ایمن ارشادی سعیده

سعیده ایمن ارشادی

مسئول آموزش ( ازسال 1388 تا 1395)

َAzimi

آسیه رهنما

 کارشناس مرکز کامپیوتر

َAzimi

هوشنگ حاج اسماعیلی (بازنشسته)

کارشناس حسابداری 

َAzimi