نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام رتبه اول تا سوم فارغ التحصیلان سال 91 و دانشجویان ممتاز 95-94

اعلام رتبه اول تا سوم فارغ التحصیلان سال 91 و دانشجویان ممتاز 95-94


به اطلاع می رساند نظر به اینکه در اسفند ماه طی مراسمی از سوی روابط عمومی پردیس، رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان هر رشته و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز در 1 سال تحصیلی معرفی می شوند، مقتضی است دانشجویان عزیز در موعد مقرر نسبت به تکمیل نمرات خود و تطبیق واحد و تسویه حساب با اداره آموزش پردیس حد اکثرتا تاریخ 95.9.20  اقدام کنند.

1.      شرایط اعلام رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان به روابط عمومی ( طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ) : حداکثر  8 نیمسال تحصیلی و با تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر 96.6.31 با حداقل معدل کل 15و ارسال گزارش فراغت از تحصیل به آموزش کل دانشگاه حداکثر تا 95.9.30.

2.    شرایط اعلام اسامی رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز    در 1 سال تحصیلی :

احراز حداقل 32 واحد گذرانده و حداقل معدل 15، و تکمیل نمرات تا 95.9.20.

3.    اعلام اسامی فارغ التحصیلان فاقد شرایط رتبه های اول تا سوم  جهت شرکت در مراسم جشن فارغ التحصیلی نیز مشروط به ارسال گزارش فراغت از تحصیل ایشان تا 95.9.30  به آموزش کل دانشگاه می باشد.