نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشهای گروه آموزشی ژئودزی و هیدروگرافی

بخشهای گروه آموزشی ژئودزی و هیدروگرافی


 

اعضای هیات علمی اصلی

علیرضا آزموده اردلان
سمیع سمیعی اصفهانی
محمدعلی شریفی
عبدالرضا صفری
سعید فرزانه

 

اعضای هیات علمی وابسته

Ramon Hanssen

Nico Sneeuw