آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

برنامه امتحانات نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شناسه : 129375508

برنامه امتحانات نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰


 

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1401-1400

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی  (کارشناسی)

هفته

تاریخ امتحان

درس

ساعت آزمون

استاد درس

شماره کلاس

شنبه

4/4/1401

اصول سنجش از دور

9-11

دکتر شاه حسینی

کلاس 2

شنبه

4/4/1401

زئودزی فیزیکی

14-16

دکتر عبادی

کلاس 2

شنبه

4/4/1401

اصول فتوگرامتری

14-16

دکتر صمدزادگان

کلاس 1

یکشنبه

5/4/1401

تئوری برآورد

9-11

دکتر شریفی

کلاس 2

یکشنبه

5/4/1401

مدیریت و اقتصاد مهندسی

9-11

مهندس کاظم

کلاس 1

یکشنبه

5/4/1401

طراحی هندسی و نقشه برداری مسیر

14-16

مهندس کنعانی

کلاس 1

دوشنبه

6/4/1401

سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای

9-11

دکتر فرزانه

کلاس 1

دوشنبه

6/4/1401

استاتیک و مقاومت مصالح

11-13

دکتر متقیان

کلاس 1

دوشنبه

6/4/1401

تحلیل های مکانی

14-16

مهندس بهرامیان

کلاس 1

سه شنبه

7/4/1401

اصول سیستم های اطلاعات مکانی

9-11

مهندس بهرامیان

کلاس 1

سه شنبه

7/4/1401

ریاضی مهندسی

11-13

دکتر نظری

کلاس 1

سه شنبه

7/4/1401

مدل سازی رقومی سطح

11-13

دکتر علیپور فرد

کلاس 2

سه شنبه

7/4/1401

روش های اجرائی در سازه  ها

14-16

دکتر متقیان

کلاس 1

چهارشنبه

8/4/1401

اصول نقشه برداری مهندسی

14-18

دکتر عابدینی

کلاس 1

شنبه

11/4/1401

اصول پایگاه های داده

14-16

مهندس زارع

کلاس 1

شنبه

11/4/1401

محاسبات فتوگرامتری

14-16

دکتر امینی

کلاس 2

یکشنبه

12/4/1401

فتوگرامتری پیشرفته

9-11

دکتر صمدزادگان

کلاس 2

یکشنبه

12/4/1401

سیگنال ها و سیستم ها

9-11

مهندس کزازی

کلاس 1

یکشنبه

12/4/1401

آمار و احتمالات

14-17

دکتر سمیعی

دکتر طاهری

کلاس 1

یکشنبه

12/4/1401

راه سازی و پروژه

14-18

دکتر عابدینی و مهندس کنعانی

کلاس 2

دوشنبه

13/4/1401

هندسه دیفرانسیل

9-11

دکتر نظری

کلاس 1

دوشنبه

13/4/1401

زبان تخصصی

14-16

دکتر نظری

کلاس 1

دوشنبه

13/4/1401

متره، برآورد و مدیریت پروژه

14-16

مهندس دادگری

کلاس 2

سه شنبه

14/4/1401

نقشه برداری ژئودتیک

9-11

دکتر سمیعی

کلاس 2

سه شنبه

14/4/1401

مصالح ساختمان و ابنیه فنی

14-16

دکتر متقیان

کلاس 1

چهارشنبه

15/4/1401

ژئودزی هندسی

9-11

دکتر شریفی

کلاس 1

چهارشنبه

15/4/1401

پردازش ابر نقاط

14-16

دکتر عارفی

کلاس 2

 

آموزش دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

 

آدرس کوتاه :