آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

برنامه دروس ارشد و دکترای ترم ۴۰۱۱

شناسه : 130862261

برنامه دروس ارشد و دکترای ترم ۴۰۱۱


 

برنامه درسی ارشد دکترای نیم سال 4011

 

پایان‌نامه ارشد   812016303   

رساله دکترا   810336501

دکترای ژئودزی:

 1. ثقل سنجی ماهواره‌ای810324501 دکتر شریفی
 2. تداخل سنجی ماهواره‌ای  810344501 دکتر سمیعی
 3. محاسبات هوشمند810309701دکتر حمزه خطیب

 

ارشد ژئودزی:

 1. تعیین موقعیت ماهواره‌ای پیشرفته 810320101 دکتر سعید فرزانه
 2. آنالیز تابعی810317701 دکتر نظری
 3. ژئودزی فیزیکی پیشرفته810317901 دکتر صفری
 4. ژئودینامیک پیشرفته 810315801 (ورودی های 1400 و1401)

 

ارشد هیدروگرافی:

 1. تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفته 810320101 دکتر سعید فرزانه
 2. جزر ومد جریانهای دریایی 810342401 دکتر اردلان
 3. روش‌های عددی در هیدرو گرافی810339601 دکتر سعید فرزانه (ورودی های1400)
 4. اقیانوس شناسی ماهواره‌ای 810336001 دکتر حسنلو

 

دکترای فتوگرامتری:

 1. ادغام داده‌های مکانی  810337601دکتر شاه حسینی
 2. بازسازی سه بعدی در فتوگرامتری810337901 دکتر سعادت سرشت
 3. تشخیص الگو 810335401 دکتر حسنلو

 

ارشد فتوگرامتری:

 1. محاسبات هوشمند 810309702دکتر صمدزادگان
 2. سکوها وسنجنده‌ها 810327501 دکتر سعادت سرشت
 3. مدل سازی رقومی زمین810334801 دکتر عارفی
 4. پردازش تصاویر پیشرفته810334701 دکتر حسنلو

 

دکترای سنجش از دور:

 1. سنجش از دور مایکروویو پیشرفته 810336401 دکتر امینی
 2. آشکارسازی و پایش تغییرات 810310401 دکترشاه حسینی
 3. پردازش داده‌های سه بعدی در سنجش از دور810310401 دکترعارفی
 4. تشخیص الگو  810335401 دکتر حسنلو

 

ارشد سنجش از دور:

 1. محاسبات هوشمند 810309702 دکتر صمدزادگان
 2. سکوها و سنجنده‌ها 810327501 دکتر سعادت سرشت
 3. فیزیک سنجش از دور 810322101 دکتر آخوندزاده
 4. سنجش از دور مایکروویو 810338401 دکتر امینی
 5. پردازش تصاویر پیشرفته 810324701 دکتر حسنلو
 6. سنجش از دور حرارتی  810344901 دکتر کیاورز (ویژه ورودی 1400)

 

دکترای GIS:

 1. ادغام داده‌های مکانی810337802 دکتر پهلوانی
 2. کنترل کیفیت داده وعدم قطعیت 810336601دکتر دلاور
 3. ساختار داده والگوریتم‌های مکانی 810323701 دکترعلی عباسپور/دکتر بهرامیان

 

ارشد GIS:

 1. مفاهیم نظری سیستم‌های اطلاعات مکانی810305501 دکتر عابدینی و دکتر علی عباسپور
 2. شبکه‌های کامپیوتری 8103041 دکتر عابدینی و دکتر علی عباسپور
 3. ساختار داده والگوریتم‌های مکانی 810323701 دکتر علی عباسپور/ دکتر بهرامیان

یکی از دودرس ذیل انتخاب شود:

 1. محاسبات هوشمند 810309703 دکتر پهلوانی
 2. مدل‌سازی رقومی زمین 810334802 دکتر دلاور

 

 

آدرس کوتاه :