نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانی امتحانات در نیمسال اول 97-98

برنامه زمانی امتحانات در نیمسال اول 97-98


برنامه زمانی امتحانات مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری به صورت زیر می باشند:

برنامه امتحانات مقطع کارشناسی

برنامه امتحانات مقاطع ارشد و دکتری