اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

برگزاری دوره تابستان دانشـگاه شـهید بهشـتی در سـال تحصـیلی1401

برگزاری دوره تابستان دانشـگاه شـهید بهشـتی در سـال تحصـیلی1401


دانشـگاه شـهید بهشـتی در سـال تحصـیلی1401، دوره تابسـتان برگـزار مـی کنـد.
اطلاعات تکمیلی مبنی بر چگونگی برگزاری کلاسها)حضوری ویاغیرحضـوری(، دروس قابـل ارائـه،زمـانشـروع
ثبت نام، شهریه،زمانشروع کلاسها و امتحانات، متعاقبا در سایت این دانشگاه به نشانی www.sbu.ac.ir اعـلام
خواهد شد.

متن نامه

آدرس کوتاه :