اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

تاریخ برگزاری جلسات دفاع از رساله/ پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی و پروپوزال های دفاع از رساله در نیمسال دوم 1400-99

تاریخ برگزاری جلسات دفاع از رساله/ پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی و پروپوزال های دفاع از رساله در نیمسال دوم 1400-99


- * مهلت دفاع از پروپوزالهای دانشجویان دکترا حداکثر تا تاریخ 1400/06/31 خواهد بود و دفاع از پروپوزال از ابتدای مهرماه در نیمسال بعد منظور می گردد.

- * کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم 1400-99 که پایان نامه/ رساله آنها کامل شده باشد حداکثر تا تاریخ 1400/06/31 می توانند دفاع نمایند.

 

* در صورتی که از اداره کل آموزش دانشگاه بازه اضافه ای در نظر گرفته شود شامل دانشجویان مشمول با تاریخ معافیت (1400/06/31) و دانشجویانی که دکترا قبول شده اند نمی باشد.

آدرس کوتاه :