نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست- گرایش ژئوذزی

تست- گرایش ژئوذزی


گرایش ژئودزی

معرفی گرایش مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی:


ژئودزی علم اندازه­ گیری و نمایش سطح زمین، یا به بیان دیگر علمی که اساس و پایه علم مکان‌یابی و نقشه­ برداری را تشکیل می‌دهد. بطوریکه ویژگی‌های هندسی، ساختاری و جاذبی زمین، تحول زمانی آن‌ها و فعل و انفعالات دینامیکی زمین با سایر اجزای فیزیکی سیستم زمین (اتمسفر، هیدروسفر، کریوسفر و هسته) را در مقیاس وسیع زمانی و مکانی مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 پدیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

 برنامه درسی کارشناسی ارشد

 رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

 برنامه درسی دکتری رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی

گرایش ژئودزی- هیدروگرافی

معرفی گرایش مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی:


ژئودزی علم اندازه­ گیری و نمایش سطح زمین، یا به بیان دیگر علمی که اساس و پایه علم مکان‌یابی و نقشه­ برداری را تشکیل می‌دهد. بطوریکه ویژگی‌های هندسی، ساختاری و جاذبی زمین، تحول زمانی آن‌ها و فعل و انفعالات دینامیکی زمین با سایر اجزای فیزیکی سیستم زمین (اتمسفر، هیدروسفر، کریوسفر و هسته) را در مقیاس وسیع زمانی و مکانی مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 پدیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

 برنامه درسی کارشناسی ارشد

 رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

 برنامه درسی دکتری رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی