اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1399-1400 ویژه نو دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی های جدید کلیه مقاطع تحصیلی)

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1399-1400 ویژه نو دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی های جدید کلیه مقاطع تحصیلی)


تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1399-1400 ویژه نو دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی های جدید کلیه مقاطع تحصیلی)


بازگشت