نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری نیم سال دوم 98-1397

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری نیم سال دوم 98-1397


به آگاهی دانشجویان گرامی که متقاضی تمدید سنوات تحصیلی درنیم سال دوم98-1397هستند می رساند تا تارخ 21/09/1397نسبت به درخواست خود به شرح ذیل اقدام نمایند.
1- دانشجویان کارشناسی ارشد(ترم های پنجم وششم)  ودکتری(ترم های نهم ،دهم ویازدهم)
- تهیه وتکمیل فرم های تمدید سنوات وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با تایید استادراهنما
- تهیه کارنامه کلی ازسامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش- کارنامه- کارنامه کلی)
- تحویل فرم ها به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تاتاریخ 21/09/1397 
2- دانشجویان دکتری ترم دوازدهم وبالاتر 
- تهیه و تکمیل کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران (قابل دسترسی از سایت دانشکده وسامانه گلستان )
- تهیه وتکمیل فرم گزارش پیشرفت مرحله ای رساله
- تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش-کارنامه-کارنامه کلی)
- تحویل فرم ها به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تا تاریخ 21/09/1397
- بارگذاری کاربرگ در پیش خوان خدمت سامانه گلستان پس از تایید استاد راهنما وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
به تقاضاهای پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهدشد.
آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری واطلاعات مکانی