نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از رساله دکترای فتوگرامتری با عنوان آنالیز کمی پارامترهای سطح زمین به منظور برآورد رطوبت سطح خاک شور با استفاده از داده های سنجش از دور

جلسه دفاعیه از رساله دکترای فتوگرامتری با عنوان آنالیز کمی پارامترهای سطح زمین به منظور برآورد رطوبت سطح خاک شور با استفاده از داده های سنجش از دور


عنوانآنالیز کمی پارامترهای سطح زمین به منظور برآورد رطوبت سطح خاک شور با استفاده از داده های سنجش از دور

دانشجو: جناب آقای مهندس حسن امامی

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر صفری و دکتر مجردی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 7 شهریور 95 ساعت  16:00 در آمفی تئاتر