نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از رساله دکترای ژئودزی با عنوان بررسی اثر داده گواری مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی روی پیش بینیهای کوتاه مدت وضع هوا در ایران

جلسه دفاعیه از رساله دکترای ژئودزی با عنوان بررسی اثر داده گواری مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی روی پیش بینیهای کوتاه مدت وضع هوا در ایران


عنوانبررسی اثر داده گواری مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی روی پیش بینیهای کوتاه مدت وضع هوا در ایران

دانشجو: آقای مهندس علی سام خانیانی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد علی شریفی و جناب آقای دکتر مجید آزادی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: سه شنبه 22 تیر 95 ساعت  16:00، آمفی تئاتر