نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای سنجش از دور با عنوان طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی-مکانی در مناطق شهری

جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای سنجش از دور با عنوان طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی-مکانی در مناطق شهری


عنوان: طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی-مکانی در مناطق شهری

دانشجو: جناب آقای مهندس داود اکبری

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر صفری و دکتر همایونی

استاد مشاور: دکتر خزایی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: دوشنبه 23 فروردین 95 ساعت  15:00 در سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی