نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش فتوگرامتری

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش فتوگرامتری


عنوان: اندازه گیری و ارزیابی حجم توده جابجا شده ناشی از زمین لغزش با استفاده از تاویر سنجنده ISPRS5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی

دانشجو: جناب آقای مهندس رضا نژادی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عزیزی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 15:15