نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش ژئودزی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش ژئودزی


عنوان: مطالعه تغییر شکل صفحات تکتونیکی بر اساس GPS

دانشجو: جناب آقای مهندس عباس شهبازی

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر اردلان و دکتر کریمی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: سه شنبه 17 شهریور 94 ساعت 17:00