نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش GIS

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش GIS


عنوان: مسیریابی بهینه چند حالته بر اساس تصمیمات چند معیاره کاربر

دانشجو: جناب آقای مهندس فاضل قادری

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: سه شنبه 29 دی 94 ساعت 14:00