برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 38912697

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش GIS


دانشجو: مهندس فاضل قادری

عنوان: مسیریابی بهینه چند حالته بر اساس تصمیمات چند معیاره کاربر

دانشجو: جناب آقای مهندس فاضل قادری

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: سه شنبه 29 دی 94 ساعت 14:00

 

آدرس کوتاه :