نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان ادغام باندهای مرئی و حرارتی تصاویر ماهواره ای با هدف تشخیص ابر

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان ادغام باندهای مرئی و حرارتی تصاویر ماهواره ای با هدف تشخیص ابر


عنوانادغام باندهای مرئی و حرارتی تصاویر ماهواره ای با هدف تشخیص ابر

دانشجو: سرکار خانم مهندس نفیسه قاسمیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 26 مهر 95 ساعت  11:00