نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان امکان سنجی وقوع آنومالی در سریهای زمانی هواویزها در محدوده زمانی وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان امکان سنجی وقوع آنومالی در سریهای زمانی هواویزها در محدوده زمانی وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS


عنوان: امکان سنجی وقوع آنومالی در سریهای زمانی هواویزها در محدوده زمانی وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS

دانشجو: سرکار خانم مهندس فاطمه جهانی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده هنزائی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: چهارشنبه 30 تیر 95 ساعت  16:00 سالن شورا