نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تلفیق تصاویر حرارتی و مرئی به منظور طبقه بندی عوارض سه بعدی در مناطق شهری

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان تلفیق تصاویر حرارتی و مرئی به منظور طبقه بندی عوارض سه بعدی در مناطق شهری


عنوانتلفیق تصاویر حرارتی و مرئی به منظور طبقه بندی عوارض سه بعدی در مناطق شهری

دانشجو: جناب آقای مهندس عمران امینی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صمدزادگان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 15 شهریور 95 ساعت  14:00