نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل آمیخته گاوسی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل آمیخته گاوسی


عنوانطبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل آمیخته گاوسی

دانشجو: جناب آقای مهندس حمید قنبری

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر صفری و دکتر همایونی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 14 شهریور 95 ساعت  14:00