نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان پایش و بررسی پویش مناطق جنگلی ایلام در سالهای اخیر با استفاده از داده های ماهواره ای

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان پایش و بررسی پویش مناطق جنگلی ایلام در سالهای اخیر با استفاده از داده های ماهواره ای


عنوان: پایش و بررسی پویش مناطق جنگلی ایلام در سالهای اخیر با استفاده از داده های ماهواره ای

دانشجو: آقای مهندس محمد رستم نیا

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده هنزائی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: چهارشنبه 30 تیر 95 ساعت  14:00 سالن شورا