نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ادغام تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و داده های لیدار به منظور تهیه نقشه تخریب ساختمانها از زلزله

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ادغام تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و داده های لیدار به منظور تهیه نقشه تخریب ساختمانها از زلزله


عنوانادغام تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و داده های لیدار به منظور تهیه نقشه تخریب ساختمانها از زلزله

دانشجو: سرکار خانم مهندس فائزه اسلامی زاده

استاد راهنما: جناب آقای دکتر راستی ویس

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 15 شهریور 95 ساعت  12:30