نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی روشهای طبقه بندی جهت استخراج عوارض توپوگرافی با استفاده از تلفیق تصاویر هوایی با قدرت تفکیک خیلی بالا و لایدار

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی روشهای طبقه بندی جهت استخراج عوارض توپوگرافی با استفاده از تلفیق تصاویر هوایی با قدرت تفکیک خیلی بالا و لایدار


عنوانارزیابی روشهای طبقه بندی جهت استخراج عوارض توپوگرافی با استفاده از تلفیق تصاویر هوایی با قدرت تفکیک خیلی بالا و لایدار

دانشجو: سرکار خانم مهندس زینت قوامی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عارفی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 13 شهریور 95 ساعت  17:00