نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی روش فتوگرامتری برد کوتاه در مدلسازی سه بعدی اشیا کوچک در کاربرد موزه مجازی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ارزیابی روش فتوگرامتری برد کوتاه در مدلسازی سه بعدی اشیا کوچک در کاربرد موزه مجازی


عنوانارزیابی روش فتوگرامتری برد کوتاه در مدلسازی سه بعدی اشیا کوچک در کاربرد موزه مجازی

دانشجو: سرکار خانم مهندس سیما شفیع زاده

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 14 شهریور 95 ساعت  8:30