نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان استفاده از روش گرامر مبنا جهت مدلسازی سه بعدی و استخراج نمای ساختمان با کمک داده های لیزر اسکنر دستی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان استفاده از روش گرامر مبنا جهت مدلسازی سه بعدی و استخراج نمای ساختمان با کمک داده های لیزر اسکنر دستی


عنواناستفاده از روش گرامر مبنا جهت مدلسازی سه بعدی و استخراج نمای ساختمان با کمک داده های لیزر اسکنر دستی

دانشجو: سرکار خانم مهندس فاطمه صادقی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین عارفی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 13 شهریور 95 ساعت  13:30