نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان زمین مرجع سازی همزمان تصاویر ویدوئی پرنده های بدون سرنشین با استفاده از مشاهدات RTK-GPS

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان زمین مرجع سازی همزمان تصاویر ویدوئی پرنده های بدون سرنشین با استفاده از مشاهدات RTK-GPS


عنوانزمین مرجع سازی همزمان تصاویر ویدوئی پرنده های بدون سرنشین با استفاده از مشاهدات RTK-GPS

دانشجو: جناب آقای مهندس حمیدرضا حسین پور ستوبادی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صمدزادگان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 15شهریور 95 ساعت  16:00