نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ساده سازی ابر نقطه حاصل از تصاویر چند منظره فتوگرامتری به منظور بازسازی سه بعدی ساختمانها

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان ساده سازی ابر نقطه حاصل از تصاویر چند منظره فتوگرامتری به منظور بازسازی سه بعدی ساختمانها


عنوانساده سازی ابر نقطه حاصل از تصاویر چند منظره فتوگرامتری به منظور بازسازی سه بعدی ساختمانها

دانشجوجناب آقای مهندس محمد رحیم محمدزاده

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عارفی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 9 شهریور 95 ساعت  16:30