نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان ارزیابی روشهای اندازه گیری مساحت کشور ایران به انضمام آبهای سرزمینی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان ارزیابی روشهای اندازه گیری مساحت کشور ایران به انضمام آبهای سرزمینی


عنوانارزیابی روشهای اندازه گیری مساحت کشور ایران به انضمام آبهای سرزمینی

دانشجو: جناب آقای مهندس نیما نوری هاشم آباد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 15 شهریور 95 ساعت  18:30