نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان بررسی و مدلسازی دمای سطح دریا (SST) با استفاده از تصاویر حرارتی لندست 8

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان بررسی و مدلسازی دمای سطح دریا (SST) با استفاده از تصاویر حرارتی لندست 8


عنوان: بررسی و مدلسازی دمای سطح دریا (SST) با استفاده از تصاویر حرارتی لندست 8

دانشجو: سرکار خانم مهندس فاطمه بیات

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: سه شنبه 25 خرداد  95 ساعت  13:30در سالن شورا