نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان بررسی و مدلسازی رنگ اقیانوس با استفاده از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان بررسی و مدلسازی رنگ اقیانوس با استفاده از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا


عنوان: بررسی و مدلسازی رنگ اقیانوس با استفاده از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا

دانشجو: سرکار خانم مهندس نسرین مرادی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: سه شنبه 25 خرداد  95 ساعت  12:00 در سالن شورا