نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان بکارگیری شناورهای در حال حرکت مجهز به گیرنده های دقیق GPS به ابزارهایی برای بهبود مدلهای جزر و مدی حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره ای و تایدگیج های ساحلی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان بکارگیری شناورهای در حال حرکت مجهز به گیرنده های دقیق GPS به ابزارهایی برای بهبود مدلهای جزر و مدی حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره ای و تایدگیج های ساحلی


عنوانبکارگیری شناورهای در حال حرکت مجهز به گیرنده های دقیق GPS به ابزارهایی برای بهبود مدلهای جزر و مدی حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره ای و تایدگیج های ساحلی

دانشجو: جناب آقای مهندس عزیز همتی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 15 شهریور 95 ساعت  17:00