نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان کالیبراسیون میدانی جریان سنج ها

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان کالیبراسیون میدانی جریان سنج ها


عنوانکالیبراسیون  میدانی جریان سنج ها

دانشجو: جناب آقای مهندس وحید رضاعلی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 16 شهریور 95 ساعت  18:30