نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان حل مسئله مقدار مرزی گرانی سنجی - ارتفاع سنجی با استفاده از توابع پایه شعاعی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد ژئودزی با عنوان حل مسئله مقدار مرزی گرانی سنجی - ارتفاع سنجی با استفاده از توابع پایه شعاعی


عنوانحل مسئله مقدار مرزی گرانی سنجی - ارتفاع سنجی با استفاده از توابع پایه شعاعی

دانشجوسرکار خانم مهندس محبوبه محمد یوسفی بهلولی احمدی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صفری

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 18مرداد  95 ساعت  16:00 سالن شورا