نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌‌‌‌‌‌ژئودزی با عنوان تعیین سیستم تصویر بهینه برای کاداستر ملی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌‌‌‌‌‌ژئودزی با عنوان تعیین سیستم تصویر بهینه برای کاداستر ملی


عنوانتعیین سیستم تصویر بهینه برای کاداستر ملی

دانشجو: جناب آقای مهندس مجتبی عبدلی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 13 مهر 95 ساعت  12:00