نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه الگوری مکانی زمانی لرزه خیزی بر مبنای خوشه بندی داده های زلزله ایران

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه الگوری مکانی زمانی لرزه خیزی بر مبنای خوشه بندی داده های زلزله ایران


عنوانارائه الگوری مکانی زمانی لرزه خیزی بر مبنای خوشه بندی داده های زلزله ایران

دانشجو: جناب آقای مهندس محمد کاظمی بیدختی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 10 شهریور 95 ساعت  8:30