نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه روشی برای بهبود مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از اطلاعات مکانی داوطلبانه

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه روشی برای بهبود مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از اطلاعات مکانی داوطلبانه


عنوانارائه روشی برای بهبود مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از اطلاعات مکانی داوطلبانه

دانشجو: جناب آقای مهندس منوچهر خردمندی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 10 شهریور 95 ساعت  18:00