نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه روشی هوشمند جهت سنجش عوامل مکانی موثر در شناسایی آتش

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه روشی هوشمند جهت سنجش عوامل مکانی موثر در شناسایی آتش


عنوانارائه روشی هوشمند جهت سنجش عوامل مکانی موثر در شناسایی آتش

دانشجو: جناب آقای مهندس امین راعی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 9 شهریور 95 ساعت  18:30