نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه روشی هوشمند در مدلسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهری

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه روشی هوشمند در مدلسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهری


عنوانارائه روشی هوشمند در مدلسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهری

دانشجوجناب آقای مهندس حسین عسکریان عمران

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 9 شهریور 95 ساعت  17:00