نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه روش اعتبار سنجی اطلاعات مکانی داوطلبانه با استفاده از اطلاعات مکانی مرتبط

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه روش اعتبار سنجی اطلاعات مکانی داوطلبانه با استفاده از اطلاعات مکانی مرتبط


عنوانارائه روش اعتبار سنجی اطلاعات مکانی داوطلبانه با استفاده از اطلاعات مکانی مرتبط

دانشجو: جناب آقای مهندس سید حسن حسینی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 10 شهریور 95 ساعت  14:00