نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارزیابی کیفیت اطلاعات مکانی داوطلبانه از طریق اعتبارسنجی به کاربران

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارزیابی کیفیت اطلاعات مکانی داوطلبانه از طریق اعتبارسنجی به کاربران


عنوانارزیابی کیفیت اطلاعات مکانی داوطلبانه از طریق اعتبارسنجی به کاربران

دانشجو: جناب آقای مهندس امیر مسعود فراتی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر کریمی پور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 16 شهریور 95 ساعت  14:00