نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان استخراج برچسبها از اسناد مکانی در موتورهای جستجو

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان استخراج برچسبها از اسناد مکانی در موتورهای جستجو


عنوان: استخراج برچسبها از اسناد مکانی در موتورهای جستجو

دانشجو: جناب آقای مهندس برهانی نژاد جرجافکی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حکیم پور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 23 شهریور 95 ساعت  13:00