نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان بررسی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران با استفاده از تلفیق تئوری محاسبات دانه ای و شبکه عصبی مصنوعی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان بررسی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران با استفاده از تلفیق تئوری محاسبات دانه ای و شبکه عصبی مصنوعی


عنوانبررسی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران با استفاده از تلفیق تئوری محاسبات دانه ای و شبکه عصبی مصنوعی

دانشجو: جناب آقای مهندس حسین شیخیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 13 شهریور 95 ساعت  11:00